next previous down close galerie konference o-konferenci registrace prezentace program recnici partneri zajimavosti zajimavosti

Řečníci

 

Jiří Rusnok

Guvernér České národní banky

Jiří Rusnok v roce 1984 ukončil studium na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Svou profesní kariéru začal v roce 1984 v odboru dlouhodobých výhledů na Státní plánovací komisi. Později působil na Federálním ministerstvu pro strategické plánování jako vedoucí oddělení sociální strategie a krátce byl zaměstnán na Federálním ministerstvu práce a sociálních věcí. V letech 1992 až 1998 působil jako poradce a vedoucí sociálně-ekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Od srpna 1998 zastával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí, od dubna 2001 do července 2002 byl ministrem financí ČR a od července 2002 do března 2003 byl ministrem průmyslu a obchodu ČR. Od května 2003 do června 2013 působil ve vedení pojišťovací části pobočky finanční skupiny ING pro ČR a SR. V letech 2005 až 2012 vykonával funkci prezidenta Asociace penzijních fondů České republiky. Současně působil jako předseda představenstva a generální ředitel ING PF, a.s. V letech 2006–2009 byl předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady ČNB. Od roku 2009 do roku 2013 byl prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem. V letech 2010–2013 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Od 25. června 2013 do 29. ledna 2014 působil jako předseda vlády ČR. S účinností od 1. března 2014 jmenoval prezident republiky Jiřího Rusnoka členem bankovní rady ČNB. S účinností od 1. července 2016 pak guvernérem ČNB na šestileté funkční období.

Governor, Czech National Bank

In 1984, Jiří Rusnok graduated from Faculty of Economy at University of Economic, Prague. He started his career in the field of long-term forecasts at National Planning Commission. Later he worked as head of Social Strategy Dept. at Federal Ministry of Work and Social Affairs. 1992-1998, he worked as advisor to and head of Social-Economic Dept. at Czech-Moravian Trade Union Confederation. From 1998 he worked as Deputy Minister for Work and Social Affairs; from April 2001 to July 2002 he worked as Minister of Finance of the Czech Republic and from July 2002 to March 2003 as Minister of Trade and Industry. From May 2003 to June 2013 he worked in the management of the insurance section of ING Financial Group in the Czech and Slovak Republic. From 2005 to 2012 he hold the position of President of Pension Funds Association in the Czech Republic. In parallel, he worked as CEO and BoD Chairman at ING PF, a.s. 2006-2009 he was the Chairman of Committee for financial markets, advisory body to Czech National Bank Council. 2009-2013 he was the President of Public Audit Supervision Council. 2010-2013 he was the member of National Economic Council to Government. From 25 June 2013 to 29 January 2014, he was the Prime Minister of the Czech Republic. 1 March 2014 he was appointed by the President of the Czech Republic to member of Czech National Bank Council and 1 July 2016 he was appointed as CNB Governor for a six-year term.

 

Martin Diviš

Prezident, ČAP; Předseda představenstva, Kooperativa pojišťovna

Martin Diviš začal pracovat v Kooperativě v roce 1996. Od roku 1999 byl zodpovědný za reklamní strategii, sponzoring a PR. V roce 2001 se stal ředitelem Odboru marketingu a komunikace. V roce 2005 byl jmenován vrchním ředitelem a členem nejužšího vedení Kooperativy a o rok později se stal náměstkem generálního ředitele. V roce 2008 se ujal pozice generálního ředitele a stojí rovněž v čele největší pojišťovací skupiny v u nás, která zahrnuje Kooperativu, Českou podnikatelskou pojišťovnu a Pojišťovnu ČS. Byl již na druhé funkční období zvolen prezidentem České asociace pojišťoven a je také místopředsedou správní rady v ČKP.

CEO and BoD Chairman, Kooperativa pojišťovna

Martin Diviš joined Kooperativa in 1996. From 1999, he was responsible for advertising strategy, sponsoring and PR. In 2001, he was appointed to the Director of Marketing and Communication Dept. In 2005, he was appointed to Senior Director and member of Kooperativa top management and one year later, he became Deputy CEO. In 2008, he became CEO; he is the manager of the biggest insurance group in the Czech Republic that comprises Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna and Pojišťovna ČS. He was re-elected to President of Czech Insurance Association already for the second term and he is also the Vice-Chairman of Administrative Board of Czech Insurers’ Bureau.

 

Jan Matoušek

Výkonný ředitel, ČAP a ČKP 

Jan Matoušek absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně. Působil jako vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu, generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada Velvyslanectví České republiky v Římě pověřený vedením obchodního úseku. Od roku 2008 zastával funkci náměstka výkonného ředitele v České bankovní asociaci (ČBA). Věnoval se také problematice podpory výchovy a vzdělání z pozice předsedy správní rady Nadačního fondu ČBA pro podporu vzdělání. Od roku 2015 zastává pozici výkonného ředitele České asociace pojišťoven a od července 2016 také pozici výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů

CEO of Czech Insurance Association and Czech Insurers’ Bureau

Jan Matoušek graduated at Masaryk University Brno. He worked as Senior Cabinet Director at Ministry of Industry and Trade, Secretary General at Czech-Italian Chamber of Trade and Industry and as Councillor at Embassy of the Czech Republic in Rome entrusted with the management of business section. From 2008, he was the Deputy CEO of Czech Insurance Association. He was also active in the field of education and training while holding the position of Chairman of Administrative Board of Czech Bank Association Foundation for Education Support. 

 

Vladimír Bezděk

Ekonom a konzultant, EY

Vystudoval VŠE v Praze a ekonomii na University of Manchester v Anglii. Svou pracovní dráhu zahájil roku 1997 v ČNB, kde prošel několika útvary a pozicemi. Byl členem Národní ekonomické rady vlády. V období 2004–2005 a rovněž v roce 2010 vedl expertní skupiny vlády ČR zabývající se přípravou penzijní reformy. V letech 2007–2010 působil jako generální ředitel a předseda představenstva v AEGON Česká republika. V roce 2010 se stal šéfem Generali na Slovensku a začátkem roku 2014 prezidentem Asociace penzijních společností. Od léta 2013 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Penzijní společnosti České pojišťovny. Od července 2015 do října 2018 působil jako předseda představenstva ČSOB pojišťovny. Nyní spolupracuje se společností EY v oblasti pojišťovnictví a penzí.

Economist and consultant, EY

He graduated at University of Economics, Prague, and he studied economy at University of Manchester in the UK. In 1997, he started his career at the Czech National Bank where he worked in various departments and at various positions. He was a member of National Economic Council to Government. 2004-2005 and in 2010, he was the head of Expert Group of the Czech Government focusing on pension reform. 2007-2010 he was the CEO and BoD Chairman in AEGON Česká republika. In 2010, he became the boss of Generali in Slovakia and at the beginning of 2014, he became the President of Pension Companies Association. From summer 2013, he was CEO and BoD Chairman at Pension Companies of Česká pojišťovna. From 1 July 2015 to fall 2018 he worked as BoD Chairman of ČSOB Pojišťovna and now cooperating with EY company in insurance and pension area. 

 

 

Dušan Quis

Předseda představenstva, Allianz pojišťovna

Dušan Quis vystudoval podnikovou ekonomii společně s psychologií a sociologií v managementu na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V pojišťovnictví začínal v roce 2005 jako ředitel pobočky ING pojišťovny a postupně pracoval na pozicích manažera podpory prodeje, obchodního ředitele Interní obchodní sítě, obchodního ředitele ING pojišťovny na Ukrajině, generálního a obchodního ředitele ING pojišťovny na Slovensku, člena představenstva zodpovědného za obchod v ČSOB pojišťovně, výkonného ředitele PPF pojišťovny v Moskvě a obchodního ředitele (CSO) Allianz Slovenské pojišťovny. V květnu 2018 se stal předsedou představenstva (CEO) Allianz pojišťovny v České republice.

BoD Chairman, Allianz pojišťovna

Dušan Quis studied operation economy and management psychology and sociology at Faculty of Business Administration of University of Economic, Prague. In 2005, he started in insurance business as branch director at ING pojišťovna and then he held the positions of sales support manager, business director of internal sales network, CSO at ING insurance company in Ukraine, CEO and CSO at ING insurance company in Slovakia, member of BoD responsible of sales at ČSOB pojišťovna, CEO at PPF insurance company in Moscow and CSO at Allianz Slovenská poisťovňa. In May 2018, he became the CEO at Allianz pojišťovna in the Czech Republic.

 

 

Maurick Schellekens 

Generální ředitel, NN ČR/SR

V NN působí od roku 2006. Maurick Schellekens svou kariéru v naší společnosti odstartoval jako manažer pojistných rizik v amsterdamské centrále tehdejší ING Insurance Central Europe, poté působil v ING/NN v Rumunsku jako CRO (Chief Risk Officer) a následně jako finanční ředitel (Chief Finacial Officer). Do NN v České republice nastoupil v srpnu 2016 jako výkonný ředitel pro finance. V této funkci působil až do konce ledna 2018, kdy byl jmenován generálním ředitelem NN ČR/SR.  Maurick vystudoval pojistnou matematiku na Univerzitě v Amsterdamu. Expertizu v tomto oboru ještě prohloubil další kvalifikací z Institutu pojistné matematiky v Utrechtu.

CEO, NN ČR/SR

He joined NN in 2006. Maurick Schellekens started his career as insurance risk manager in Headquarters in Amsterdam of former ING Insurance Central Europe; afterwards he worked in ING/NN in Romania as CRO and then as CFO. He joined NN Czech Republic in August 2016 as executive director for financial affairs. He held this position to January 2018, when he was appointed to CEO of NN Czech Republic/ Slovak Republic. Maurick studied actuarial sciences at University of Amsterdam. He collected further knowledge by studying at Actuarial Institute in Utrecht. 

Roman Juráš

Generální ředitel a předseda představenstva, Česká pojišťovna

Roman Juráš vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě a v pojišťovnictví se pohybuje již více než 20 let. Svůj profesní život zahájil v KPMG Austria, kde strávil čtyři roky. Poté spojil svou profesionální kariéru se skupinou Generali, jíž je Česká pojišťovna součástí. Od roku 1996 byl zodpovědný za zavedení dceřiné společnosti Generali na Slovensku. V letech 2001 až 2007 zastával pozici výkonného ředitele slovenské Generali a od roku 2008 působil bezmála pět let na pozici šéfa bankopojištění v Generali Versicherung ve Vídni. V roce 2013 se jako generální ředitel vrátil do top managementu slovenské Generali. Od září 2019 je generálním ředitelem a předsedou představenstva České pojišťovny.

Director General and Chair of the Board of Directors, Česká pojišťovna

Roman Juráš graduated from the University of Economics in Bratislava and has been in the insurance industry for more than 20 years. He began his professional career in KPMG Austria, where he spent four years. He then continued his professional life with the Generali group, which is part of Česká pojišťovna. Since 1996 he has been responsible for managing the Generali subsidiary in Slovakia. From 2001 to 2007 he held the post of Executive Director of Generali Slovakia and from 2008 served for almost five years as head of bank insurance at Generali Versicherung in Vienna. In 2013 he returned to the top management of Generali in Slovakia, as Managing Director. Since 2019 he has been Managing Director and Chair of the Board of Directors of Česká pojišťovna.

 

 

Mojmír Hampl

Ředitel služeb pro finanční sektor, KPMG

V roce 1998 ukončil Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na téže fakultě v roce 2004 obhájil doktorskou dizertační práci. V letech 2000–2001 absolvoval jako chevening scholar postgraduální studium ekonomie na University of Surrey ve Velké Británii, kde získal titul Master of Science. Od roku 1998 pracoval jako analytik a posléze jako senior analytik v měnové sekci ČNB. V letech 2002–2004 se na pozici ekonoma v České spořitelně – ERSTE Group věnoval makroekonomickému výzkumu a výzkumu finančních trhů zemí střední a východní Evropy. V téže době působil také jako externí poradce ministra financí ČR v expertní skupině připravující návrh reformy veřejných financí. V letech 2004–2006 byl členem představenstva a vrchním ředitelem České konsolidační agentury. Pravidelně přednáší na vysokých školách. Publikoval více než 150 populárních a odborných článků a studií. Od 1. prosince 2006 byl jmenován členem bankovní rady ČNB. V období let 2008 až 2018 zároveň působil jako viceguvernér ČNB. Nyní působí jako člen správní rady Institutu ekonomického vzdělávání INEV a  pracuje ve společnosti KPMG Česká republika.

Director of Services for Financial Sector, KPMG

In 1998, he graduated from the Faculty of Economy at the University of Economics, Prague. In 2004, he received a PhD. at the same faculty. 2000 – 2001, he participated as chevening scholar in doctoral programme at the University of Surrey in the UK where he was awarded the title of Master of Science. From 1998, he worked as an analyst and then senior analyst in the Monetary Section of the Czech National Bank. 2002 – 2004 he worked as an economist in Česká spořitelna – ERSTE Group and focused on macroeconomic research and research of financial markets in CEE countries. In parallel, he worked as an external consultant of the Czech Minister of Finance in an expert group preparing the draft of public finance reform. 2004 – 2006 he worked as a Director in the Board of Directors and as senior director in the Czech Consolidation Agency. He has been lecturing regularly at universities. He has published over 150 popular and expert articles and studies. 1 December 2006, he was appointed to the member of Bank Council of CNB. 2008 – 2018 he was also the Vice-governor of CNB. Currently, he is member of the Board at the Institute of Economic Education (INEV) and he works for KPMG Česká republika.

 

Hiroaki Miyata

Profesor a předseda, Katedra řízení zdravotní politiky Fakulty medicíny Univerzity v Keio

Odborné znalosti profesora Hiroakiho Miyaty sahají od posuzování a měření výkonnosti přes zdravotní politiku a řízení zdravotní péče až po ICT a technologické inovace. V oblasti profesních sdružení je zakladatelem Národní klinické databáze, napojené na japonskou Radu pro certifikační systém. Díky tomu, že Národní klinická databáze vede registr téměř všech operací z více než 5000 nemocnic, představuje jednu z největších klinických databází. V roce 2015 se stal členem poradního panelu Zdravotní péče do roku 2035 (Health Care 2035), který spolupracuje s ministrem zdravotnictví, práce a sociální péče. Na základě toho navrhl moderní politiku využívání ICT ve zdravotnictví a sociální péči, systém plateb ve zdravotnictví a využívání umělé inteligence v rámci japonského Ministerstva zdravotnictví, práce a sociální péče. Je výkonným poradcem pro zdravotní politiku a ICT centrální vlády (Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální péče) a místních vlád (Kanagawa, Shizuoka, Niigata, Kitakyushu, Fukuoka). Spolupracoval rovněž s japonskou obchodní federací Keidanren na vývoji nové vize Společnost 5.0 (Society 5.0). Dále je profesorem hodnocení kvality zdravotní péče v Ústavu pro postgraduální studium medicíny na Univerzitě v Tokiu a ředitelem oddělení zdravotnických systémů a inovací na Institute for Global Health Policy.

Professor and Chair, Department of Health Policy Management, Faculty of Medicine, Keio University

Hiroaki Miyata, Ph.D., Professor and Chair, Department of Health Policy Management, Faculty of Medicine, Keio University. Professor of Healthcare Quality Assessment, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo. Director of Global Health Systems and Innovation, Institute for Global Health Policy (iGHP),National Center for Global Health and Medicine. Professor Hiroaki Miyata expertise ranges across evaluation and performance measurement (scientific method to improve real world), health policy and management, ICT and technological innovations. With professional societies, he has founded National Clinical Database linked with board of certification system in Japan. As National Clinical Database has captured almost all surgery case from over 5,000 hospitals, it has become one of the largest clinical database. In 2015, he became a member of the Advisory Panel on “Health Care 2035” for the Minister of Health, Labor and Welfare. On the basis of this landmark statement, he has proposed cutting edged policies regarding ICT utilization for health and wellbeing, health payment system, Artificial Intelligence with ministry of Health, Labor and Welfare. He is executive advisor on health policy and ICT for central government (Ministry of Health, Labour and Welfare) as well as local government (Kanagawa, Shizuoka, Niigata, Kitakyushu, Fukuoka). He have also collaborated with KEIDANREN (Japan Business Federation) to develop new vision “Society 5.0”.

 

 

Filip Král

Člen představenstva, Kooperativa, a.s., VIG

Filip Král vystudoval pojistnou matematiku na matematicko-fyzikální fakultě UK. Od roku 2003 pracuje v pojišťovně Kooperativa, kde začínal jako pojistný matematik. Od roku 2007 vedl Úsek pojištění osob a od roku 2015 je členem představenstva, kde aktuálně odpovídá za produktový vývoj, IT a datovou analytiku. Dlouhou dobu vedl sekci pojištění osob ČAP, byl členem expertní důchodové komise při MPSV a dnes je členem týmu, který se věnuje pojištění dlouhodobé péče v rámci ČAP a Hospodářské komory.

Member of the Board of Directors, Kooperativa, a.s., VIG

Filip Král studied actuarial mathematics at the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University. Since 2003 he has worked for Kooperativa, where he started as an actuary. From 2007 he led the Personal Insurance Department and since 2015 has been a Member of the Board of Directors, where he is currently responsible for product development, IT and data analytics. For a long time he lead the Czech Insurance Association personal insurance section, was a member of the expert pension committee for the Ministry of Labour and Social Affairs, and today he is a member of the team focusing on long-term insurance care for the Czech Insurance Association and the Economic Chamber.

 

Pavel Hroboň

Řídící partner Advance Healthcare Management Institute

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.  je zakladatelem a řídícím partnerem Advance Healthcare Management Institute, který se specializuje na exekutivní manažerské vzdělávání  a poradenské služby ve zdravotnictví. Pavel dále přednáší na Karlově univerzitě v Praze a na Management Center Innsbruck.V letech 2006 - 2009 pracoval na Ministerstvu zdravotnictví ČR v roli náměstka ministra pro zdravotní pojištění, léky a zdravotnické prostředky. Předtím působil ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR jako poradce generálního ředitele.  Zkušenosti sbíral jako konzultant firmy McKinsey&Company v několika evropských zemích. K hlavním oblastem jeho činnosti patřilo zdravotnictví a finanční instituce. Pavel je původním povoláním lékař internista. Na Harvardově univerzitě ve Spojených státech amerických vystudoval magisterský program v řízení zdravotnictví.

Managing Partner, Advance Healthcare Management Institute

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.  is the founder and managing partner of the Advance Healthcare Management Institute, which specialises in executive management education and consulting services in healthcare. Pavel also lectures at Charles University in Prague and at the Management Center Innsbruck. From 2006 - 2009 he worked at the Ministry of Health CR as Deputy Minister for Health Insurance, Medicines and Medical Devices. Prior to that, he worked for the General Health Insurance of the CR (Všeobecná zdravotní pojišťovná ČR) as advisor to the CEO.  He gained experience as a consultant for McKinsey & Company in a number of European countries. His main areas of activity were healthcare and financial institutions. Pavel was originally a general practitioner. He has a Master’s degree in Health Management from Harvard University in the USA.

 

Eva Zamrazilová

Předsedkyně Národní rozpočtové rady

 Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde od roku 1990 přednášela teorii statistiky a ekonomickou statistiku. Zároveň se jako vědecká pracovnice Ústavu prognózování VŠE podílela na řadě studií zaměřených na transformaci české ekonomiky. Působila také v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Mezi lety 2008 a 2014 byla členkou bankovní rady ČNB. Poté se stala hlavní ekonomkou České bankovní asociace, kde setrvala až do svého jmenování předsedkyní Národní rozpočtové rady v lednu 2018. Zároveň nadále přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze makroekonomickou analýzu.

Chair of the Czech Fiscal Council

 Graduated from the University of Economics in Prague where, since 1990, she has lectured on the theory of statistics and economic statistics. At the same time, as a researcher at the Institute of Forecasting at the University of Economics, she participated in a number of studies focused on the transformation of the Czech economy. She has also worked at the Economic Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences and at the Research Institute of Labour and Social Affairs. Between 2008 and 2014 she was a member of the CNB Bank Board. She then became Chief Economist of the Czech Banking Association, where she remained until her appointment as Chair of the national Fiscal Council in January 2018. At the same time, she continues to lecture at the University of Economics, Prague, on macroeconomic analysis.

Marek Ditz

Výkonný ředitel, Supernius

Marek Ditz vystudoval VŠE v Praze a Swiss Banking School v Curychu. Více než 20 let působil v ČSOB, kde vykonával mj. funkci vrchního ředitele korporátního bankovnictví, později řídil oblasti retailového bankovnictví, malých a středních podniků, investic a finančních trhů. Od roku 2013 byl členem představenstva ČSOB, nejprve zodpovědným zavztahy s klienty, specializované bankovnictví a pojištění a od března 2017 měl na starosti oblast transformace. Od listopadu 2018 je výkonným ředitelem investičního holdingu Supernius rodiny Tomáše Chreneka.

Executive Director, Supernius

Marek Ditz graduated from the University of Economics, Prague, and the Swiss Banking School in Zurich. For more than 20 years he worked for ČSOB, where he held the position of Executive Officer for Corporate Banking, later managing the retail banking sector for small and medium-sized enterprises, investments and financial markets.  From 2013 he was a member of the Board of Directors of ČSOB, initially responsible for client relationships, specialised banking and insurance, and since March 2017 he has been in charge of transformation. Since 2018 he has been Executive Director of the Supernius investment holding, owned by the Tomáš Chrenek family.

Charles Low

Insurance Europe

Charles Low je poradce všeobecného pojistného týmu u Insurance Europe. Charles pracuje v oblasti neživotního pojištění a věnuje se široké škále témat, od pojištění kybernetických rizik přes zdravotní pojištění až po pojišťovací podvody. Je členem pracovní skupiny Evropské komise zabývající se budoucností dlouhodobé péče a řídí sekretariát platformy Insurance Europeʼs Health. V minulosti pracoval pro evropskou federaci pronajímatelů motorových vozidel a leasingových společností Leaseurope a pro britský Úřad pro finanční dohled. Vystudoval ekonomii na Glasgowské univerzitě a Maastrichtské univerzitě.

Insurance Europe

Charles Low is a policy adviser in the general insurance team at Insurance Europe, the European (re)insurance federation. Charles works on non-life topics from cyber to health insurance, as well as insurance fraud. He has participated in the Commission’s working group on the future of long-term care and runs the secretariat of Insurance Europe’s Health platform. Charles previously worked at Leaseurope, the European leasing and car rental federation, and at the Financial Supervisory Authority in the UK. Charles studied economics at the University of Glasgow and Maastricht University.

 

Peter Eichler

Člen představenstva, UNIQA Österreich Versicherungen AG a UNIQA International AG

Peter Eichler je členem představenstva UNIQA Österreich Versicherungen AG a UNIQA International AG. Obě firmy jsou 100% dceřinými společnostmi pojišťovací skupiny UNIQA Insurance Group a jsou zodpovědné za pojištění osob. Je rovněž předsedou Sekce pro zdravotní pojištění a Sekce pro životní pojištění Rakouské asociace pojišťoven. Peter Eichler ve skupině zastával funkci zástupce člena představenstva Austria-Collegialität und Bundesländer-Versicherung pro oblast zdravotního pojištění, do které byl jmenován v roce 1998. Do společnosti Austria Versicherung nastoupil o 10 let dříve, poté co v roce 1987 dokončil studium obchodu a v roce 1984 získal titul na právnické fakultě. Od roku 1998 zodpovídal za zdravotní pojištění v Rakousku a od roku 2011 za životní a úrazové pojištění v Rakousku v rámci rakouských společností. Od roku 2016 vykonává stejné povinnosti na úrovni skupiny. V Rakouské asociaci pojišťoven působí jako předseda zdravotního výboru a předseda výboru pro životní pojištění.

Member of the management board of UNIQA Österreich Versicherungen AG and UNIQA International AG

Peter Eichler is member of the management board of UNIQA Österreich Versicherungen AG and UNIQA International AG, both 100% subsidiaries of UNIQA Insurance Group, responsible for Personal Insurance Lines. He also has the chair of the health insurance section in the Association of Insurance Companies Austria and is chairman of the life insurance section. Peter Eichler's career path has been within the Group, whereby the most important station was his appointment as deputy member of the management board of the Austria-Collegialität und Bundesländer-Versicherung in 1998 for health insurance. Peter Eichler came to the Austria Versicherung ten years earlier, after he concluded his Commercial Science studies in 1987 and graduated with a law degree in 1984. Responsible for Austrian Health Insurance since 1998 and for Austrian Life and Accident Insurance since 2011 for the Austrian companies. Starting from 2016 same responsibilities on group level. Presidency of Health Commitee in the Austrian Insurance Association, Presidency of Life Commitee in the Austrian Insurance Association.

 

Dieter Pscheidl

Ředitel pro evropské záležitosti (Head of European Affairs), VIENNA INSURANCE GROUP

Pscheidl začal svou 25 letou kariéru v oblasti pojišťovnictví v Allianz, pak přešel do pojišťovny UNIQA a Generali. Od roku 2004 do roku 2015 zastupoval Rakouskou asociaci pojišťoven (VVO) v Evropské unii. Zároveň v letech 2008 až 2015 pracoval jako zástupce Výkonného výboru Evropské federace pojistitelů a zajistitelů „Insurance Europe“. V roce 2016 byl jmenován vedoucím oddělení pro evropské záležitosti ve skupině Vienna Insurance Group se sídlem ve Vídni a Bruselu. Jeho hlavní náplní je sledování příslušných evropských iniciativ, regulatorní dialog s evropskými institucemi a podpora všech obchodních oblastí souvisejících s problematikou EU. Pscheidl získal magisterský titul v oblasti pojistného práva a ekonomie na Vysoké škole ekonomické a obchodní ve Vídni a je držitelem certifikátu pojišťovacího makléře. Od roku 2018 vyučuje pojišťovnictví v MBA programu.

Head of European Affairs, Vienna Insurance Group AG

Pscheidl started his 25-year professional career in the insurance sector in various positions with Austrian, German and Italian insurance groups. From 2004 to 2015 he has been the representative to the European Union of the Austrian Insurance Association (VVO). In addition he served as a deputy member of the Executive Committee (Board of Directors General) of the European Insurance and Reinsurance Federation “Insurance Europe” from 2008 to 2015. In 2016 he was appointed Head of European Affairs of Vienna Insurance Group (VIG) and is based in Vienna and Brussels. VIG’s European Affairs department has a twofold mandate: in the external relationship representing VIG’s interests vis-ŕvis the European Institutions and in the internal relationship supporting all business areas facing EU issues. Pscheidl has a master’s degree in insurance law and economics from the Vienna University of Economics and Business and holds an insurance broker certificate. Since 2018 he teaches in LLM and MBA programs in insurance.

 

Jos G. Breit

Ekonom, Nizozemská asociace pojišťoven

Jos G. Breit působí v soukromém i veřejném sektoru jako ekonom více než 44 let. Přes šest let zastupoval ředitele organizace soukromých a veřejných zdravotních pojišťoven. Jako státní úředník pracoval v týmu Ministra zdravotnictví, sociálních věcí a sportu. Zde se v roce 2006 podílel na tvorbě nizozemského zákona o zdravotním pojištění a na jeho uvádění do praxe. Posledních devět let své kariéry působil jako politický poradce Nizozemské asociace pojišťoven v oblasti zdravotního pojištění a reintegrace.

Economist, Dutch Association of Insurers

Jos G. Breit is economist who has over 44 years work experience in both the private and public sector. He was deputy director of the organization of private and public health insurers for a period of 6 years. As a civil servant he was one of the staff members of the Minister of Health, Welfare and Sports and in this capacity he was jointly responsible for the development and the introduction of the Dutch Health Insurance Act in 2006. The last 9 years of his career he was a policy adviser at the Dutch Association of insurers, dealing with health insurance and reintegration. He still monitors the developments in the Dutch health insurance with great interest. 

 

 

Filip Vrubel

Náměstek ministra zdravotnictví ČR

Mgr. Filip Vrubel je vzděláním právník a celou svoji dosavadní kariéru spojil s oborem zdravotnictví a specializací na oblast farmacie. Dlouhodobě patří k nejzkušenějším odborníkům v oblasti lékové politiky, zdravotnického a farmaceutického práva. Od roku 2008 byl zaměstnancem Ministerstva zdravotnictví, kde mezi lety 2009 – 2012 zastával pozici ředitele odboru farmacie. V roce 2013 se stal náměstkem ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kterým setrval až do svého odchodu do mezinárodní advokátní kanceláře Deloitte Legal. Spolupráci s Deloitte ukončil na začátku února 2018, v souvislosti se jmenováním do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Současně působil na ministerstvu v pozici externího poradce ministra Adama Vojtěcha. Dne 1. března 2018 byl jmenován náměstkem ministra.  Na ministerstvu má na starosti zejména legislativu k zavedení lékového záznamu a dalších funkcionalit spojených s eRecepty. Dalším jeho významným úkolem je stabilizace lékárenského sektoru, především odměňování a zajištění dostupnosti lékáren, a koordinace legislativní revize systému cen a úhrad léčiv. 

Deputy Minister of Health, CR

Mgr. Filip Vrubel is a lawyer and his entire career has been linked with the healthcare sector, specialising in pharmaceuticals. He has long been one of the most experienced experts in the field of drug policy, health and pharmaceutical law. Since 2008 he has been employed by the Ministry of Health, where, between the years 2009–2012 he served as Director of the Pharmacy Department. In 2013 he became Deputy Director of the State Institute for Drug Control, where he remained until he moved to the international legal offices of Deloitte Legal. He terminated his cooperation with Deloitte at the beginning of February 2018, in connection with his appointment to the Board of Directors of the General Insurance Company (Všeobecná zdravotní pojišťovna). At the same time he worked for the ministry in the position of external advisor to Minister Adam Vojtěch. On 1 March 2018 he was appointed Deputy Minister.  At the Ministry, he is primarily responsible for legislation to introduce drug records and other functionalities related to eRecepty (eprescriptions). He has been assigned another important task, to stabilise the pharmaceutical sector, in particular to reward and ensure access to pharmacies and to coordinate the legislative review of the price and drug reimbursement system. 

Pavel Pafko

Chirurg

Profesor MUDr. Pavel Pafko, DrSc., je renomovaný chirurg zabývající se především transplantací plic. Za operačním stolem se pohybuje neuvěřitelných padesát let, odoperoval přes 12 tisíc pacientů a mnohým díky svému talentu a šikovnosti zachránil život. V  roce 1997 jeho tým uskutečnil první transplantaci plic v České republice. Profesor Pavel Pafko, dlouholetý přednosta III. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Motole. Kriticky se staví k zdravotnickému systému v naší zemi. Jeho hlavní specializace je hrudní chirurgie a je autor esejů o medicíně, zvláště o chirurgii. Pracovní stáže absolvoval mimo jiné v New Yorku, Pittsburgu, Torontu, Moskvě, Lipsku a Uppsale. 

Surgeon

Professor Pafko is a renowned surgeon, mainly dealing with lung transplantation. He has been behind an operating table for an unbelievable fifty years, has operated on over 12 thousand patients and saved many lives, thanks to his talent and skill. In 1997 his team performed the first lung transplant in the Czech Republic. Professor Pavel Pafko, is the long-time head of the 3rd surgical department of the Motol Teaching Hospital. He has been critical of the healthcare system in this country. His main specialisation is thoracic surgery and he is the author of essays on medicine, especially surgery. He has completed internships in New York, Pittsburgh, Toronto, Moscow, Leipzig and Uppsala.

Bastian Biermann 

Asociace německých soukromých zdravotních pojišťoven

Svou profesní kariéru zahájil v Německu roku 2001, po dosažení diplomu v oblasti bankovnictví. Po dalším odborném vzdělávání nastoupil na akademická studia Německu a ve Francii a věnoval se oblasti mezinárodního řízení. Mezi hlavní oblasti jeho studia náležela politologie a podniková správa. Bastian Biermann působil u DZ Bank v Singapuru, kde v roce 2009 dokončil svou magisterskou diplomovou práci. Po absolutoriu nastoupil v Evropském parlamentu v Bruselu jako osobní poradce německého poslance se zaměřením na evropskou legislativu v komisi pro hospodářské a finanční záležitosti. V roce 2011 přijal roli zástupce Asociace německých soukromých zdravotních pojišťoven v EU v Bruselu. Při zastupování soukromého sektoru v rámci německého duálního systému zdravotní péče na evropské úrovni se Bastian Biermann zabývá všemi tématy relevantními pro soukromé zdravotní pojištění a pojišťovny.

Association of German private health insurers (PKV-Verband), Head of Representation to the European Union in Brussels

Mr. Biermann started his professional career in 2001 in Germany with a commercial diploma in banking. Having completed his professional training he started academic studies in International Management in Germany and France. His major fields of studies were political science and business administration. Mr. Biermann worked at DZ Bank in Singapore where he finalized his master thesis in 2009. Following his graduation, he started working in the European Parliament in Brussels as personal advisor for a German MEP with focus on European legislation in the Committee on Economic and Monetary Affairs. In 2011 Mr. Biermann took up the role of Head of Representation to the EU for the German Association of private health Insurers in Brussels. By representing the private sector within the German dual health care system on European level, Mr. Biermann is dealing with all subjects that are relevant for private health insurance and its insurance companies.

 

 

Robert Kareš 

Předseda představenstva VZP, a.s.

Robert Kareš působí v pojišťovnictví od roku 1995, do roku 2004 v rámci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, od roku 2004 v rámci Pojišťovny VZP, a.s. Od roku 2008 do roku 2016 byl výkonným ředitelem Pojišťovny, nyní zastává pozici předsedy představenstva. Vystudoval mezinárodní vztahy, pojištění a zajištění v zahraničí a manažerská studia v České republice.

Chair of the Board of Directors of VZP, a.s.

Robert Kareš has worked in the insurance industry since 1995, until 2004 for the General Health Insurance Company of the CR (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky), since 2004 for Pojišťovna VZP, a.s. From 2008 to 2016 he was executive director of the company, and now serves as Chair of the Board of Directors. He studied international relations, insurance and reinsurance abroad and management studies in the Czech Republic.

 

Ivo Foltýn 

Zakladatel a řídící partner Ambeat Capital, Ltd.

Ivo Foltýn vystudoval VUT Brno, VŠE Praha a University of Chicago. Při studiích začal pracovat v PPF investiční společnosti a během 15 let působení ve skupině PPF měl na starosti převážně oblast pojišťovnictví a penzijních fondů v ČR i zahraničí. V současnosti se věnuje dlouhodobé péči, domácí zdravotní a sociální péči, IT a dalším navazujícím oborům.

Founder and managing partner, Ambeat Capital. Ltd.

Ivo Foltýn graduated from Technical University in Brno (Machine Engineering), the University of Economics in Prague (Economics) and Chicago University (MBA). During his studies he started working for czech origin investment company PPF (First Privatization Fund), where he stayed for more than 15 years and was in charge of insurance and pension funds in Czech republic and abroad. Currently his main focus is on LTC products, home care, home and social care, IT and connecting fields.

 

Ivo Hlaváč

Předseda sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory ČR

Country Public Affairs Head, Novartis Group

Vystudoval sociologii na Palackého Universitě v Olomouci, absolvoval zahraniční stáže na ENA v Pažíži a GCSP v Ženevě. Celou svoji kariéru se zaměřuje na národní a EU regulaci. Působil jako náměstek ministra zemědělství a životního prostředí, byl členem představenstva Skupiny ČEZ odpovědným za regulaci a vnější vztahy a pracoval jako public affairs expert pro mezinárodní private equity fund. V současnosti zastává pozici Country Public Affairs Head v Novartis Group a vede sekci zdravotnicví při Hospodářské komoře ČR.

Chairman of Health and Social Services Section of Czech Chamber of Commerce

Country Public Affairs Head, Novartis Group

He graduated in sociology at Palacký University Olomouc and participated in internship at ENA in Paris and GCSP in Geneva. He has been focusing on national and EU regulation all his career. He worked as a deputy to the Minister of Agriculture and Environment, Director in the Board of Directors of ČEZ Group responsible for regulations and external affairs, and public affairs expert for international private equity fund. Currently, he works as a Country Public Affairs Head in Novartis Group and is in charge of the Health Care Section at the Czech Chamber of Commerce.